ПОГОДЖУЮ                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник управління освіти                                                   Розпорядження голови

і науки Хмельницької обласної                                                 Хмельницької обласної ради

державної адміністрації                                                           від 18 червня 2010 р.

_______________ Н.К.Жолобок                                                № 56-о

18 червня 2010 р.

С Т А Т У Т

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО

ЦЕНТРУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

 

                                                          Прийнято загальними зборами

                                          трудового колективу.

Протокол №1 від 18 січня 2010 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Цей Статут Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді (далі - Статут) розроблений відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді (далі - Центр).

1.2. Повне найменування закладу: Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді.

Скорочене найменування обласного Центру: ХОЦНТТУМ.

1.3. Основними напрямами діяльності  Центру є:

- реалізація державної політики в галузі позашкільної освіти;

- проведення інструктивно-методичної роботи з науково – технічної творчості, навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-репетиційної, концертно-просвітницької з художньо-естетичної творчості з позашкільними навчальними закладами області, надання практичної та методичної допомоги закладам освіти області з питань науково-технічної та художньо-естетичної творчості, наукової та дослідно-експериментальної роботи з обдарованою молоддю;

- впровадження профільного навчання;

- розвиток і впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;

- організація роботи з розвитку та удосконаленню знань основ наук, формування творчого мислення, здібностей вихованців, учнів, слухачів, їх трудового виховання та професійних навичок;

- виховання в учнів любові до науки, техніки, виробництва, наукової діяльності, громадської активності, ініціативи та самостійності;

- вивчення та узагальнення передового досвіду роботи з наукової, науково-технічної творчості учнів загальноосвітніх, позашкільних та інших навчальних закладів області;

- здійснення дистанційної форми навчання;

- розвиток духовності, захист моралі і соціальних цінностей, формування у вихованців свідомого і відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, ведення здорового способу життя, набуття навичок безпечної поведінки під час навчально-виховного процесу та в побуті;

- здійснення навчально-методичної, інформаційно-методичної, організаційно-масової роботи, друкування матеріалів навчально-методичного змісту, просвітницька діяльність;

- виявлення, розвиток і підтримка обдарованої молоді, юних талантів і обдарувань стимулювання їх творчого потенціалу, розвиток наукової та дослідницько-експериментальної діяльності вихованців, учнів, слухачів;

- створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб учнівської молоді в позашкільній освіті, організації її оздоровлення, дозвілля і відпочинку;

- задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей;

- формування у вихованців, учнів, слухачів національної самосвідомості, активної громадянської позиції, мотивація здорового способу життя;

- надання навчальним закладам області методичної допомоги з питань роботи з обдарованою молоддю, упровадження форм і методів художньо-естетичної роботи з учнівською молоддю в практику навчально-виховної діяльності;

1.4. Навчання і виховання в Центрі ведеться державною мовою, що визначається Конституцією України та Законом України ,,Про мови в Українській РСР”.

1.5. Педагогічні працівники  Центру відповідають за збереження життя і здоров’я учнів під час навчально-виховної роботи з ними.

 

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

 

2.1. Центр заснований і діє на базі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, управління яким здійснює Хмельницька обласна рада (далі – Орган управління майном).

2.2. Центр перебуває у комунальній власності, є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області.

2.3. Організаційно-методичне керівництво  Центром та впровадження державної політики в галузі освіти здійснюється управлінням освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (далі-Управління).

2.4. При виконанні основних завдань Центр підконтрольний і підзвітний Органу управління майном.

2.5. У своїй діяльності  Центр керується Конституцією України, Основами законодавства України про освіту, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями сесій Хмельницької обласної ради, розпорядженнями голови Хмельницької обласної ради, наказами Управління і цим Статутом.

2.6. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штамп, ідентифікаційний код, інші реквізити відповідно до чинного законодавства України, право відкривати рахунки у відповідних установах, укладати правочинні, господарські договори і угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в господарському, третейському та адміністративному судах.

2.7. Центр є профільним комунальним закладом і спрямовує свою діяльність на залучення вихованців до практичної роботи, формування знань, умінь і навичок у галузі науки і техніки, дослідницько-експериментальної роботи, використовуючи різні форми навчання, в тому числі і дистанційну.

2.8. Центр діє з врахуванням національних, соціально-економічних, культурно-освітніх потреб за умов наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів і дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил безпеки і стандартів.

2.9. Центр може створювати філії - відокремлені підрозділи, що перебувають поза межами його розташування і виконують таку саму освітню діяльність в цілому або за окремими його напрямами.

2.10. Центр може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об’єднань у приміщеннях загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів, відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

2.11. Фінансування  Центру, його матеріально-технічне забезпечення здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та коштів, отриманих від надання платних послуг, наданих у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України, інших джерел, не заборонених законодавством України.

2.12. Взаємовідносини Центру з юридичними і фізичними особами визначаються на підставі правочинів та угод, що укладені між ними.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

3.1. Центр з питань роботи з обдарованою молоддю є навчально-методичним центром навчальних закладів Хмельницької області.

3.2. В Центрі можуть діяти гуртки, групи, студії та інші творчі об’єднання за всіма видами дослідно-експериментальної роботи, художньо-естетичної, науково-технічної творчості та спорту, можуть організовуватись гуртки, групи та інші творчі об’єднання з підготовки юних інструкторів, юних суддів зі спортивно-технічних видів спорту тощо.

3.3. В  Центрі в межах затверджених видатків на оплату праці відповідно до встановлених нормативів діють відділи:

- науково-дослідницької роботи з обдарованою молоддю “ Мала академія наук”;

- навчально-методичний художньо-естетичного виховання школярів;

- початкового технічного моделювання;

- спортивно-технічний;

- науково-технічної творчості;

- конструкторський;

- організаційно-масовий;

- обчислювальної техніки і програмування;

- винахідництва і раціоналізаторства;

- навчально-виробничий;

- декоративно-ужиткового мистецтва та естетики;

- інструктивно-методичний та інші.

3.4. В  Центрі на базі відділу науково-дослідницької роботи з обдарованою молоддю ,, Мала академія наук” можуть створюватися відділення:

історико - географічне ( секції: історія України; археологія; історичне

краєзнавство; етнологія; географія; геологія; правознавство; релігієзнавство та історія релігії);

технічних наук(секції: технологічні процеси та перспективні технології; електроніка та приладобудування; матеріалознавство; машинобудування; інформаційно-телекомуніка-ційні системи та технології; екологічно безпечні технології та ресурсозбереження; науково-технічна творчість та винахідництво);

комп’ютерних наук (секції: комп'ютерні системи та мережі; безпека інформаційних та телекомунікаційних систем; технології програмування;  інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту; іnternet-технології та WEB дизайн; мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми);

філології та мистецтвознавства (секції: українська література; зарубіжна література; фольклористика; українська мова; мистецтвознавство; літературна творчість; журналістика; англійська мова; німецька мова; французька мова);

математики ( секції: математика; прикладна математика; математичне моделювання);

фізики і астрономії (астрономія та астрофізика; теоретична фізика експериментальна фізика; аерофізика та космічні дослідження);

-       економіки(економічна теорія та історія економічної думки; мікроекономіка та макроекономіка; фінанси, грошовий обіг і кредит);

- хімії та біології(секції: біологія людини; загальна біологія; ботаніка та зоологія; психологія; хімія; медицина);

-        екології та аграрних наук (фундаментальна екологія; охорона довкілля та раціональне природокористування;  агрономія; ветеринарія та зоотехнія; лісознавство; селекція та генетика).

3.5. На базі навчально-методичного відділу художньо-естетичного виховання школярів можуть створюватися відділення:

театральне - об’єднує гуртки, групи та інші творчі об’єднання театрального мистецтва;

циркове- об’єднує гуртки, групи та інші творчі об’єднання циркового мистецтва;

хореографічне – об’єднує гуртки, групи та інші творчі об’єднання хореографічного мистецтва;

фольклорне та етнографічне - об’єднує гуртки, групи та інші творчі об’єднання фольклору та етнографії;     

вокальне–  об’єднує гуртки, групи та інші творчі об’єднання жанрів вокального співу;

хорове– об’єднує гуртки, групи та інші творчі об’єднання жанрів хорового співу;

інструментальної музики- об’єднує гуртки, групи та інші творчі об’єднання жанрів інструментальної музики;

декоративно – ужиткове - об’єднує гуртки, групи та інші творчі об’єднання , що займаються відродженням народних промислів та ремесел;

образотворчого мистецтва-  об’єднує гуртки, групи та інші творчі об’єднання образотворчого мистецтва,

літературної творчості - об’єднує гуртки, групи та інші творчі об’єднання жанрів літературної творчості;

кіномистецтва - об’єднує гуртки, групи та інші творчі об’єднання кіно-, відеотворчості;

дитячого телебачення - об’єднує гуртки, групи та інші творчі об’єднання дитячого телебачення;

художньої фотографії та комп’ютерної графіки – об’єднує гуртки, групи, та інші творчі об’єднання жанрів фотографії та комп’ютерної графіки.

У навчально-методичному  відділі художньо-естетичного виховання школярів можуть створюватися відділення і за іншими напрямами діялності.

3.6. Структура та штати  Центру розробляються його керівником у межах затверджених видатків на оплату праці відповідно до встановлених нормативів і затверджуються Управлінням.

Структурними підрозділами закладу можуть бути відділи, кабінети, лабораторії, постійно діючі та тимчасові виставки, оздоровчі та профільні табори, спортивно-туристські бази, бібліотеки, спеціалізовані та творчі майстерні, цехи, бокси, басейни, стадіони, полігони, майданчики початкового водіння автомобіля, автодроми, картодроми, корти, гаражі та інші підрозділи.

При створенні відділу науково-дослідницької роботи з обдарованою молоддю ,,Мала академія наук” та навчально-методичного відділу художньо-естетичного виховання школярів можуть додатково вводитись посади заступників директора з навчальної та навчально-методичної роботи, оператора електронно-обчислювальних машин.

3.7.  Центр створює належні умови для вибору учнівською молоддю видів діяльності відповідно до їх інтересів та побажань батьків, осіб, що їх замінюють, вживає заходів для залучення до занять в гуртках вихованців, учнів, слухачів, які потребують соціальної допомоги і соціальної реабілітації, забезпечує їх соціальний захист.

3.8.  Центр працює за річним планом роботи, погодженим Управлінням і затвердженим керівником  Центру.

3.9. Навчально-виховний процес  Центру здійснюється за типовими планами і програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, а також за навчальними планами і програмами, затвердженими Управлінням у встановленому порядку.

3.10. Навчальні програми є профільними, що передбачають індивідуальне навчання учнів і навчання у гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях. Навчання може вестися за програмами від одного до кількох років.

3.11. Експериментальні навчальні плани Центру складаються з врахуванням типових навчальних планів. Запровадження експериментальних планів, освітніх програм, педагогічних інновацій і технологій здійснюється у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

3.12. Середня наповнюваність гуртків, груп та інших творчих об’єднань в  Центрі становить, як правило, 10-15 вихованців (учнів, слухачів). Наповнюваність груп встановлюється директором  Центру залежно від їх профілю, навчальних планів і програм та можливостей організації навчально-виховного і тренувального процесів, рівня майстерності вихованців (учнів, слухачів) і становить не більше як 25 вихованців (учнів, слухачів).

3.13. Навчальний рік в  Центрі починається 1 вересня і закінчується 31 травня. Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань завершується у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання  Центру.

3.14. Розклад занять гуртків складається з урахуванням найсприятливішого режиму праці і відпочинку вихованців.

Початок занять з 9.00 год., закінчення о 20.00 год.

3.15.  Центр здійснює навчання і виховання дітей та учнів у позаурочний і позанавчальний час віком від 5 до 20 років на принципі добровільного вибору відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їхнього віку, психофізіологічних особливостей, стану здоров’я з використанням різних організаційних форм роботи. До Малої академії наук учнівської молоді зараховуються учні, як правило, віком від 14 років.

3.16. Центр проводить навчально-виховну, інформаційно - методичну, науково-методичну, організаційно-масову та концертно-просвітницьку роботу диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров'я) з використанням різноманітних організаційних форм роботи:

гурткова робота, урок, дистанційна форма навчання, клубна робота, лекція, індивідуальне заняття, конференція, семінар, курси, читання, змагання, конкурси, огляди, вікторини, зльоти, олімпіади, екскурсії, експедиції, виставки, репетиційні та оздоровчі збори, практична робота в лабораторіях, майстернях, науково-дослідницька робота, навчальні сесії тощо.

Центр за згодою може залучати до участі в організаційно-масових заходах позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, інші навчальні заклади та організації.

3.17. Режим щоденної роботи Центру здійснюється відповідно внутрішнього розпорядку.

У канікулярні, святкові та неробочі дні  Центр працює за окремим планом, затвердженим керівником обласного Центру.

 Центр забезпечує безпечні умови навчання, виховання та праці.

3.18. Тривалість одного заняття в  Центрі визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів, слухачів:

- віком від 5 до 6 років - 30 хвилин;

- віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;

- інших - 45 хвилин.

Перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, секції, групи або іншого творчого об’єднання і визначаються режимом щоденної роботи обласного Центру.

3.19. Гуртки, групи, секції та інші творчі об’єднання  Центру класифікуються за трьома рівнями:

початковий рівень – творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів і слухачів, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до технічної творчості;

основний рівень – творчі об’єднання, які розвивають інтереси вихованців, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

- вищий рівень - творчі об’єднання за інтересами для вихованців, учнів, слухачів, які проводять дослідницьку, пошукову та експериментальну роботу з різних проблем науки, техніки, мистецтва; беруть участь у наукових експедиціях, Всеукраїнських та міжнародних наукових програмах, у масових наукових заходах (конкурсах, турнірах).

Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспективи діяльності гуртків, клубів, груп, секцій та інших творчих об’єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

3.20.  Центр може організовувати на своїй базі навчально-виробничу практику вихованців, учнів, слухачів.

3.21.  Центр має право надавати платні послуги у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством.

3.22.  Центр може залучати до наукової роботи творчі, наукові, промислові об’єднання та колективи.

3.23.  Центр має право входити в різні спілки, асоціації, об’єднання.

3.24.  Центр має право укладати угоди про співпрацю, залучати до роботи кваліфікованих інженерів, науковців, батьків, колишніх гуртківців.

3.25.  Центр може організовувати роботу своїх гуртків, груп, секцій та інших творчих об’єднань у приміщеннях загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів, тощо відповідно до укладених договорів із зазначеними закладами та установами.

3.26.  Центр може проводити роботу спільно з науковими, науково - дослідними, творчими організаціями, вищими навчальними закладами, створювати лабораторії для творчої, експериментальної, науково - дослідницької роботи, з метою розвитку і підтримки стійких інтересів учнівської молоді, її обдарувань і самовизначення щодо майбутньої професії.

3.27.  Центр проводить координаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, секцій, клубів, груп, студій та інших творчих об’єднань, підвищення майстерності педагогічних працівників за напрямами роботи.

В  Центрі створюються методичні об’єднання за напрямами діяльності гуртків, секцій, студій, клубів та інших творчих об’єднань, що охоплюють кращих педагогічних працівників певного професійного спрямування.

В  Центрі може створюватися  рада закладу, науково-методична рада, комісії, до складу яких входять педагогічні працівники закладу та інші учасники навчально-виховного процесу.

3.28.  Центр може створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами позашкільної роботи.

Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів і за іншими організаційними формами.

 Центр може готувати громадські кадри спортивно-технічного напряму та суддів спортивно-технічних видів спорту.

3.29. Під час навчання у  Центрі вихованцю (учню, слухачу), який склав кваліфікаційні іспити або виконав відповідні нормативи, в установленому порядку видається свідоцтво (посвідчення) про присвоєння кваліфікації, розряду, класу, категорії за професією.

За результатами навчання  Центр видає своїм випускникам документи згідно з Порядком видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту.

3.30. Центр, маючи висококваліфіковані кадри, відповідні матеріально-технічні умови, може організовувати проведення на своїй базі педагогічної практики студентів вищих навчальних закладів.

4. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в  Центрі є:

- вихованці, учні, слухачі незалежно від місця проживання;

- директор, заступники директора  Центру;

- завідувачі відділами, методисти, керівники гуртків, педагогічні працівники, які залучені до навчально-виховного процесу, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, батьки або особи, які їх замінюють;

- представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

4.2. Вихованці  Центру мають гарантоване державою право на:

- здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань та інтересів;

- добровільний вибір виду діяльності, зміну її протягом року;

- навчання у декількох гуртках, клубах, секціях, групах та інших творчих об’єднаннях;

- безпечні та нешкідливі умови навчання і праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, оздоровчою, тощо базою  Центру.

- участь у різних видах навчальної, науково-практичної  та науково-дослідної роботи, у конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, оглядах, експедиціях, змаганнях, зльотах, навчально-тренувальних зборах та інших масових заходах;

- представництво в органах громадського самоврядування Центру;

- вільне висловлювання поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.3. Вихованці  Центру зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

- підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватись моральних і етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

- бережно ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватись вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку  Центру.

4.4. Педагогічні працівники  Центру мають право на:

- внесення керівництву  Центру пропозицій щодо поліпшення навчально - виховного процесу, подання на розгляд керівництву та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють в обласному Центрі;

- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

- участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування  Центру, у заходах пов’язаних з організацією навчально - виховної роботи;

- проведення в установленому порядку експериментальної, пошукової роботи;

- виявлення соціально - педагогічної ініціативи, вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями;

- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства України;

- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

- об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України.

4.5. Педагогічні працівники  Центру зобов’язані:

- виконувати навчальні плани та програми;

- надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти;

- сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей та фізичних якостей вихованців відповідно до задатків та запитів, а також збереженню їх здоров’я;

- визначати мету та конкретні завдання навчання, виховання і розвитку вихованців, вибирати адекватні засоби їх реалізації;

- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями моральних, етичних норм поведінки;

- дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність вихованця, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

- берегти здоров’я вихованців, їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

- виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку;

- брати участь у роботі педагогічної та науково-технічної ради  Центру;

- виконувати накази і розпорядження керівника  Центру.

4.6. Керівники гуртків, груп та інших творчих об’єднань працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого  директором.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження працівників визначається директором згідно із законодавством. Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється директором у разі зміни обсягів фінансування закладу, зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються робочим навчальним планом, у разі вибуття або зарахування вихованців, учнів, слухачів протягом навчального року, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства України про працю.

4.8. Не допускається відволікати педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством України.

4.9. Педагогічні працівники  Центру підлягають атестації, як правило, один раз у п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

4.10. Батьки вихованців та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до керівництва обласного Центру і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

-  приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази;

-        захищати законні інтереси дітей в органах громадського самоврядування  Центру та у відповідних державних, судових органах.

5. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

5.1. Управління  Центром здійснюється Органом управління майном та в межах галузевих повноважень управлінням освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації.

5.2. Безпосереднє керівництво  Центром здійснює його директор. Вимоги до особи, що призначається на посаду директора обласного Центру, визначаються чинним законодавством України.

5.3. Директор  Центру призначається на посаду і звільняється з посади Органом управління майном відповідно до затвердженого ним Положення. Директор підзвітний і підконтрольний Органу управління майном. При призначенні на посаду з директором укладається контракт, в якому визначаються права, строк найму, обов’язки і відповідальність перед Органом управління майном та трудовим колективом, умови його матеріального та соціального забезпечення, з урахуванням гарантій, передбачених чинним законодавством України.

Заступники директора призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Директор  Центру:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, визначає структуру закладу, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового рівня працівників;

 - організовує навчально-виховний процес;

 - підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідницько - експериментальної роботи педагогічних працівників;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якість знань, умінь і навичок вихованців;

- створює належні умови для здобуття вихованцями позашкільної освіти;

 - забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу;

- організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки у відповідних установах;

- встановлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам закладу відповідно до законодавства;

- представляє  Центр у всіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед Органом управління майном  за результати діяльності закладу;

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-просвітницьких закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

- забезпечує права вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- приймає на роботу та звільняє з роботи  працівників  Центру, укладає з ними  трудові договори (контракти), застосовує до них міри заохочення та накладає стягнення;

- затверджує посадові обов’язки працівників  Центру;

- несе відповідальність за виконання покладених на  Центр завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна переданого у користування та володіння закладу;

- здійснює інші юридично значимі дії відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

5.5. Центр проводить обласні змагання, конкурси вихованців позашкільних закладів області, захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук учнівської молоді, організовує команди області на участь у Всеукраїнських конкурсах, змаганнях та ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

5.6. На період відсутності директора  Центру його  функції виконує  заступник директора, або інший педагогічний працівник відповідно до виданого директором наказу.

5.7. Директор Центру є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління Центру.

5.8. Педагогічна рада Центру:

- розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, виховної, організаційно – масової та інформаційно – методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об’єднань, а також питання дотримання санітарно – гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності Центру;

- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження в навчально – виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи;

- розробляє рекомендації з питань організації навчально – виховного процесу, налагодження міжнародних освітніх та наукових зв’язків;

- захищає права педагогічних працівників та педагогічну ініціативу, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання в навчальному процесі;

- розробляє рекомендації щодо основних напрямів навчально - виховної роботи, схвалює навчальні плани і програми, а також міжнародні освітні програми;

- порушує клопотання про призначення вихованцям, учням, слухачам персональних та іменних стипендій, грантів;

- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб  Центру, але не менше ніж два рази на рік.

5.9. Органом  громадського самоврядування  Центру трудового колективу є загальні збори трудового колективу.

5.10. Загальні збори трудового колективу скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові збори скликаються директором  Центру, якщо цього вимагають інтереси трудового колективу.

5.11. Ініціатором скликання загальних зборів трудового колективу може виступити також голова Хмельницької обласної ради.

5.12. Загальні збори  трудового колективу можуть бути скликані також на вимогу 2/3 штатного списку членів трудового колективу обласного Центру.

5.13. Загальні збори трудового колективу вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більш ніж 2/3  працівників. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх.

5.14. Загальні збори трудового колективу  Центру:  

- розглядають та затверджують проект колективного договору, звіти про його виконання;

- розглядають і вирішують питання про організаційні форми самоврядування трудового колективу  Центру;

- здійснюють інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

5.15. В  Центрі відповідно до вимог чинного законодавства України укладається колективний договір.

5.16. Право на укладання колективного договору від імені власника майна або уповноваженого ним органу надається директорові  Центру з однієї сторони і профспілковому чи іншому уповноваженому на представництво трудовим колективом органу  Центру, а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим колективом, з іншої сторони.

5.17. Колективний договір регулює виробничі, трудові і соціально-економічні відносини трудового колективу з адміністрацією  Центру, питання охорони праці, соціального розвитку  Центру.

5.18. Оплата праці в Центрі здійснюється згідно з законодавством про працю  України, іншими нормативними актами.

5.19. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання          працівників  Центру, порядок встановлення надбавок та доплат, а також порядок встановлення і скасування підвищених посадових окладів, визначаються  директором.

6. МАЙНО  ЦЕНТРУ

 

6.1. Майно  Центру становлять основні фонди, оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі  Центру.

6.2. Майно Центру перебуває у комунальній власності і є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області та закріплено за Центром на праві оперативного управління.

6.3. Здійснюючи право оперативного управління Центр володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном з обмеженнями, визначеними у цьому Статуті, правомочності розпорядження майном за згодою Органу управління майном.

6.4. Джерелами формування майна та коштів  Центру є:

- майно, передане йому Органом управління майном;

- кошти місцевого бюджету;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- безоплатні та благодійні внески, пожертвування, тощо фізичних і юридичних осіб, дари, а також майно передане за заповітом;

- майно, придбане (набуте) в інших юридичних і фізичних осіб у встановленому чинним законодавством України;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.

6.5. Центр у відповідності з чинним законодавством України за погодженням з Органом управління майном має право відчужувати, передавати закріплене за нею майно іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам, обмінювати, здавати його в оренду, надавати в тимчасове користування або в позичку, а також списувати його з балансу.

Відчуження основних засобів здійснюється у порядку, що встановлений чинним законодавством та Органом управління майном. Одержані в результаті відчуження майна кошти спрямовуються у порядку, визначеному чинним законодавством України та Органом управління майном.

6.6.  Центр, відповідно до чинного законодавства України здійснює користування землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.7.  Центр на умовах та у відповідності з чинним законодавством має право засновувати та виплачувати стипендії переможцям та призерам ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук.

6.8. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна здійснюється у випадках передбачених чинним законодавством України.

6.9. Збитки, завдані  Центру внаслідок порушень її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

7. ДІЯЛЬНІСТЬ В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

7.1.  Центр за наявності належної матеріально – технічної та соціально – культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

 Центр має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі відносини з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством України порядку.

 

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

 ЦЕНТРУ

8.1. Контроль за діяльністю  Центру здійснює Орган управління майном.

8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю обласного Центру є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років відповідно до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

8.3. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально – виховним процесом, встановлює Орган управління майном.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

9.1.Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються Органом управління майном і реєструється у порядку, встановленому законодавством України.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) обласного Центру здійснюється за рішенням Органу управління майном, а у випадках, передбачених законодавством України – суду або органу, визначеного законом України.

10.2. Ліквідація  Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління майном, а у випадках,  передбачених законодавством України, - судом чи органом, визначеним законом.  До складу ліквідаційної комісії входять представники  Органу управління майном, Управління,  Центру.

10.3. Орган (особа), який прийняв рішення про ліквідацію Центру, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також порядок і строк для заявлення вимог кредиторами.

10.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню  Центром.

10.5. При реорганізації або ліквідації  Центру звільненим працівникам гарантується дотримання  їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.6. У разі ліквідації Центру його активи передаються іншій  неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу обласного бюджету.

Директор                                               Г. Гончарук